Sitemap

Forsiden


Services fra Inwema
Info om Norge


DitNorge.dk


Links

Velkommen til Dit Norge!

På DitNorge.dk kan du blandt andet få hjælp, hvis du vil flytte til Norge eller købe bolig i Norge.

DitNorge.dk er drevet af Inwema, der yder dansk og international rådgivning om skat, pension og formuepleje til privatpersoner og virksomheder.

Seneste nyheder:

Selvangivelsen for 2013: For de fleste personer kan selvangivelsen for 2013 laves fra den 10. marts 2014. De fleste oplysninger i din skattemappe forventes at være klar omkring den 17. februar 2014, men på dette tidspunkt er der ikke dannet en egentlig årsopgørelse der kan rettes i. 
   Sidste frist for indsendelse af selvangivelsen for 2013 er den 1. maj 2014, hvis du har været forskudsregisteret med almindelig selvangivelse. Har du været forskudsregistreret med udvidet selvangivelse, er fristen den 1. juli 2014. Vi er klar til at hjælpe dig med at udarbejde din selvangivelse.
 
Stor erfaring
Vi laver hvert år flere hundrede selvangivelser og har gjort dette i mange år. Det er ofte selvangivelser med specielle forhold eller komplicerede skatteforhold, herunder udlandsforhold. Specielle forhold hos dig kræver specielle kompetencer, viden og erfaring hos os. Det har vi, og vi er altid fuldt opdaterede.   
  Indgår der udlandsforhold i din selvangivelse, hjælper vi også med at koordinere den danske selvangivelse med en eventuel selvangivelse i et andet land, således at du selvangiver konsistent.

Kontakt os
Vi står parat på info@inwema.dk til at hjælpe dig med at lave din selvangivelse, så din skatteansættelse bliver korrekt, og du undgår ubehagelige overraskelser.


Udstationering til Norge. 

 

Skatteposition i Danmark

 

Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med den medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang opholdsperioden i udlandet er. 

Ingen bolig i Danmark

 

Opgiver en medarbejder sin danske helårsbolig i forbindelse med flytning fra Danmark, vil den fulde danske skattepligt ophøre. Dette er tilfældet, hvis en medarbejder sælger sin helårsbolig, udlejer den uopsigeligt fra sin side i minimum 3 år, eller hvis en lejer opsiger sin lejekontrakt. I denne situation vil der ikke skulle betales dansk skat af løn for arbejde udført udenfor Danmark.

 

Bolig i Danmark

 

Beholder medarbejderen sin danske helårsbolig i forbindelse med udstationeringen, så vil medarbejderen fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark. Dette betyder som hovedregel, at der efter interne danske skatteregler skal betales skat af alle indkomster, uanset fra hvilken kilde i verden de stammer. Dette kan dog ændres enten ved hjælp af en intern dansk skattenedslagsregel (LL § 33A) eller følge af dobbeltbeskatningsaftalen, som Danmark har lavet med Norge. 

Skattenedslag efter LL § 33 A

 

Overstiger opholdsperioden udenfor Danmark 6 måneder, vil der under visse betingelser være mulighed for 100% skattenedslag i Danmark for skatten af lønnen optjent for arbejdet i udstationeringslandet.

 

En betingelse er det dog, at antallet af dage i Danmark ikke overstiger 42 pr. 6 måneders periode uden for Danmark. Det betyder, at medarbejderen kan opholde sig op til 7 dage i gennemsnit i Danmark pr. måned og stadig udnytte denne gunstige regel. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at dele af en dag tæller for én dag. D.v.s. at en ankomst til Danmark en fredag aften og afrejse igen fra Danmark den følgende mandag morgen vil tælle som 4 dage.

 

En anden betingelse er det, at der under opholdene i Danmark som udgangspunkt ikke må udføres arbejde. Der må dog godt ske en afrapportering om arbejdet i Norge.

 

Har Danmark ikke ret til at beskatte lønnen for arbejde udført i udstationeringslandet under dobbeltbeskatningsaftalen, gives der  100 % skattenedslag for skatten på den udenlandske løn ved den danske skatteberegning. Dette betyder typisk, at hvis lønnen er blevet beskattet i arbejdslandet, så er lønnen skattefritaget i Danmark.

 

Har Danmark ifølge dobbeltbeskatningsaftalen med udstationeringslandet ret til at beskatte lønnen for arbejdet udført udenfor Danmark, gives der kun 50 % nedslag i skatten af lønnen for arbejde udført i udstationeringslandet. Dette betyder, at hvis der ikke betales skat i Norge, så skal der betales halv dansk skat ( d.v.s max. Ca.28 % (50 % af ca. 56 %)). 

Skattenedslag efter dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Norge.

 

Når en person udfører arbejde i Norge, skal det, hvis medarbejderen ønsker at vælge beskyttelse mod dobbeltbeskatning under beskatningsaftalen, allerførst fastlægges, hvilket land der er bopælsland (med ret til at beskatte alle medarbejderens indkomster og hele hans formue), og hvilket land der er kildeland (med ret til at beskatte visse af medarbejderens indkomster fra kilder i landet).

 

Hvis medarbejderen har status som fuldt skattepligtig (tax resident) i Danmark og ikke har status som tax resident i Norge (non tax resident), vil Danmark være bopælsland og Norge være kildeland. Lønnen vil således skulle beskattes i Danmark. Om den også skal beskattes i Norge, vil afhænge af, om Norge efter beskatningsaftalen har ret til at beskatte lønnen eller ej. Norge vil have ret til at beskatte lønnen, hvis arbejdet anses at blive udført for en norsk arbejdsgiver (d.v.s. en enhed som er skattepligtig i Norge), eller hvis arbejdet udføres for en dansk arbejdsgiver (d.v.s en enhed som ikke er skattepligtig i Norge) og opholdet i Norge overstiger 183 dage indenfor i given valgt 12 måneders periode. 

 

Hvis medarbejderen har status som ikke fuldt skattepligtig i Danmark (non tax resident), vil medarbejderen kun blive beskattet i Norge enten som tax resident eller som non tax resident. Dobbeltbeskatning vil således ikke opstå.

 

Hvis medarbejderen har status efter interne regler som tax resident i begge lande, skal det afgøres, hvor medarbejderen har midtpunktet for sine livsinteresser. Det er en subjektiv vurdering, hvor afgørelsen heraf typisk vil afhænge af længden af arbejdsopholdet i Norge, og om medarbejderens husstand er flyttet med til Norge eller ej.

 

Hvis begge lande kan beskatte, foreligger der dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatning kan lempes på flere måder. For at afklare den optimale skatteposition, bør der indhentes rådgivning herom.

 

Skatteposition i Norge

 

I Norge vil medarbejderen efter interne norske regler få status som tax resident, hvis opholdsperioden der overstiger 6 måneder. Er opholdsperioden under 6 måneder, vil medarbejderen få status som non tax resident dér.

 

Non tax residents bliver meget ofte beskattet i Norge som følge af interne norske skatteregler, fx som følge af fast driftssted i Norge eller arbejdsudleje. I disse situationer bør der indhentes rådgivning.

 

Beskatning i Norge

 

Skattesatserne som tax resident og non tax resident i Norge er de samme.

 

Stats- og kommunalskatterne udgør 28 % af den skattepligtige indkomst, d.v.s af bruttoindkomsten minus skattemæssige fradrag.

 

Hertil kommer en yderligere statsskat på 0-12 % af bruttoindkomsten (0 % af de første 509.600 NOK, 9 % af beløb i intervallet 509.600- 828.300 NOK og 12 % af beløb over 828.300 NOK).

 

Tallene er gældende for 2013.

 

Indkomstopgørelse som tax resident i Norge

 

Løn, bonus, danske rejsediæter og andre kontantudbetalinger er skattepligtig indkomst i Norge.

 

Arbejdsgiverbetalte goder er som udgangspunkt skattepligtige med den værdi som det ville koste medarbejderen selv at købe eller leje godet.

 

Har medarbejderen ophold i Norge på under 2 år, får medarbejderen et særligt 10 % expat fradrag, beregnet som 10 % af lønnen dog max. 40.000 NOK.

 

Medarbejderen er berettiget til et standardfradrag på 40 % af lønnen dog maximalt 81.300 NOK.

 

Endvidere gives et personfradrag på 47.150 NOK.

 

Tallene gælder for 2013.

 

Indkomstopgørelse som non tax resident i Norge

 

Personer der bevarer deres bolig i Danmark og dermed pendler mellem en bolig i Danmark og en bolig i Norge, vil kunne få status som ”EØS arbeidspendler”. Det må anbefales, at det indhentes godkendelse af denne status hos de norske skattemyndigheder (hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker).

 

En medarbejder der er dansk statsborger kan vælge at få samme fradrag som tax residents, hvis minimum 90 % af medarbejderens indkomst kommer fra Norge, mens medarbejderen arbejder der. Det betyder, at de også kan få expatfradrag og personfradrag ( se under tax residents).

 

Rådgivning bør indhentes ved non resident status i Norge for at sikre optimal skatteposition i både Danmark og Norge. 

Social sikring

 

Både i relation til betaling af sociale bidrag og til retten til social sikringsydelser, må det ofte anbefales, at udstationerede medarbejdere holdes under dansk social sikring via indhentelse af en Al blanket. Alene af den grund at de sociale bidrag som især arbejdsgiveren skal betale væsentligt lavere i Danmark end i Norge er en dansk A1 normalt at foretrække.

 

                                                               ******

Inwema håber dette dækker dit behov for information. Du er velkommen til at kontakte os på info@inwema.dk, hvis du har brug forrådgivning eller assistance

.

 

 

 

 

 

 

 

 
Udstationering til Norge
Hvis du skal udstationeres til Norge, eller hvis du skal udstationere en medarbejder til Norge, er det væsentligt at forstå de mange forskellige beskatningssituationer, der kan opstå, idet den samlede skat i forskellige situationer kan variere væsentligt.

Læs mere

Selvangivelsen 2013
Hvis du har brug for hjælp til selvangivelsen for dine indtægter i 2013, kan du læse nærmere her.

Læs mere